powrót do głównej strony TPN

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków w dn. 28 VI 2014 r.
- bilans na dzień 31.12.2013 r.,
- rachunek wyników na dzień 31.12.2013 r.,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności opp w 2013 r.,