Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze

 

 

Zasady recenzowania

 

1.      Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez redaktorów naczelnych poszczególnych zeszytów Rocznika.

2.      Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.

3.      Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind reviewproces”).

4.      Recenzja ma formę pisemną i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5.      Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.

6.      Lista recenzentów jest publikowana w każdym zeszycie „Rocznika” czasopisma oraz na stronie internetowej.

7.      W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, Redakcja podejmie w ramach swoich skromnych możliwości starania, aby przynajmniej jeden z jego Recenzentów był afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

8.      Recenzje artykułów są sporządzane  według przygotowanego formularza.