jedna2aaaaaaaaaaaa.jpg

 

Pierwszy tom „Rocznika Przemyskiego” ukazał się w 1912 r. Został wydrukowany w przemyskiej drukarni Jana Łazora w nakładzie 500 egzemplarzy i zawierał pracę Jana Smołki pt. Powstanie wielkopolskie przeciwko Szwedom w latach 1655-1657 oraz część sprawozdawczą dotyczącą działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i jego agend oraz wykaz członków Towarzystwa. Kolejne tomy Rocznika przed 1939 r. ukazały się w latach 1913, 1924, 1925, 1927 (tomy II-VII). Publikowano w nich głównie rozprawy z zakresu historii średniowiecznej i nowożytnej oraz sprawozdania Dyrekcji i kasowe TPN. Periodyk do 1927 roku ukazywał się pod tytułem „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”. Tomu VIII z powodu braku środków finansowych nie wydrukowano (jego wydanie było planowane na rok 1936).

Pierwszy „powojenny” tom „Rocznika Przemyskiego” ukazał się w 1959 r. Następne numery czasopisma zawierały przede wszystkim prace historyczne, jak również rozprawy z zakresu archeologii i etnografii. W kolejnych tomach ukazywały się artykuły z różnych dziedzin, najczęściej w porządku: archeologia, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki przyrodnicze, techniczne i pedagogiczne, a więc z dziedzin obejmujących działalność  Towarzystwa.

W 1994 r. ukazał się podwójny tom Rocznika (nr 29-30) składający się z 8 zeszytów obejmujących prace z takich dyscyplin naukowych jak: archeologia, historia języka i literatury, historia oświaty i wychowania, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze i nauki medyczne oraz dwa zeszyty uzupełniające – jeden zawierał Kronikę TPN za lata 1987-1993 (z. 9), a drugi – Bibliografię zawartości „Rocznika Przemyskiego” za lata 1909-1911-1993/1994 (z. 10). Następne numery „Rocznika Przemyskiego” ukazywały się już w podziale na tematyczne zeszyty.

Podział „Rocznika Przemyskiego” na zeszyty – wydawane od roku 1995  odrębnie – utrzymuje się do dziś. Po 1995 r. opublikowano poszczególne zeszyty „Rocznika Przemyskiego” reprezentujące: archeologię, historię, historię wojskowości, literaturę i język, historię sztuki, nauki przyrodnicze i nauki rolnicze, nauki pedagogiczne, socjologię. Obecnie regularnie ukazują się zeszyty:

Zeszyt 1: Historia Wojskowości – red. naczelni: mgr Lucjan Fac, dr hab. Andrzej Olejko, dr Paweł Korzeniowski

Zeszyt 2: Literatura i Język – red. naczelny: prof. dr hab. Piotr Borek

Zeszyt 3: Nauki Przyrodnicze – red. naczelni: mgr inż. Grzegorz Poznański, mgr inż. Tadeusz Misiak

Zeszyt 4: Historia – red. naczelni: dr Anna Markiewicz, dr Tomasz Pudłocki, dr Wiktor Szymborski  

Komitet Redakcyjny "Rocznika Przemyskiego": dr Ewa Grin-Piszczek, dr Jolanta Czartoryska, mgr Lucjan Fac, dr Grzegorz Klebowicz, dr Tomasz Pudłocki (redaktor naczelny "Rocznika Przemyskiego"), mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Maciej Waltoś.

 

„Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości” - NR ISSN 2449-7355
„Rocznik Przemyski. Literatura i Język” -  NR ISSN 2449-7363
„Rocznik Przemyski. Historia” - NR ISSN 2449-7347
"Rocznik Przemyski. Nauki Przyrodnicze" - NR ISSN 2449-7371

 Rocznik Przemyski” jest notowany w  Index Copernicus Journal Master List oraz indeksowany w bazie CEJSH.

http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=Rocznik+Przemyski

CEJSH

„Rocznik Przemyski” jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r.: „Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości” - 4 punkty; „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” - 7 punktów, „Rocznik Przemyski. Historia” - 5 punktów. 

Zeszyt Literatura i Język otrzymał 2 punkty na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2013 r.

Zeszyt Literatura i Język otrzymał 1 punkt na liście ministerialnej ogłoszonej we wrześniu 2012 r.

Kontakt z Redakcją: „Rocznik Przemyski”, Towarzystwo Przyjaciół  Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, Tel. 16 678 56 01; e-mail: biblioteka-tpn@wp.pl,  tpntpn@wp.pl, wydawnictwotpnprzemysl@wp.pl