Rocznik Przemyski

zeszyt: Historia

Rok założenia: 1912
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu


Adres redakcji: 
Redakcja Rocznika Przemyskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 
ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16-678-56-01; e-mail: tpntpn@wp.pl

 

Plan zeszytu Historia „Rocznika Przemyskiego” 2012

 

Komitet Redakcyjny „Rocznika Przemyskiego”: mgr Lucjan Fac (historia wojskowości), dr Paweł Korzeniowski (historia wojskowości), dr Anna Markiewicz (historia), mgr inż. Tadeusz Misiak (nauki przyrodnicze), dr hab. Andrzej Olejko (historia wojskowości), mgr inż. Grzegorz Poznański (nauki przyrodnicze), dr Tomasz Pudłocki (historia, przewodniczący), prof. dr Jerzy Starnawski (literatura i język), dr Wiktor Szymborski (historia), mgr Arkadiusz Więch (sekretarz).

 

Redakcja zeszytu: dr Anna Markiewicz (Kraków, red. nacz., historia nowożytna, historia kultury XVI–XVIII w.), dr Tomasz Pudłocki (Kraków–Przemyśl, red. nacz., historia kultury XIX–XX w.), dr Wiktor Szymborski (Kraków, red. nacz., historia średniowieczna, historia kultury XIV–XVI), mgr Ewa Grin-Piszczek (Przemyśl, historia średniowiecza XIV–XVI w.), dr Izabela Wodzińska (Rzeszów, historia kultury XIX–XX w.), dr Mateusz Wyżga (Kraków, demografia historyczna, historia nowożytna XVI–XVIII w. – redaktor statystyczny), dr Monika Kulesza-Gierat (Lublin, KUL – redaktor językowy).

 

Rada Naukowa zeszytu: prof. dr Damir Agicič (Zagrzeb, Uniwersytet w Zagrzebiu), prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (przewodniczący – Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Kraków, UJ), prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ (Kraków, UJ), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Poznań, UAM), doc. dr Pavel Krafl (vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR; Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno)

 

 

Artykuły i rozprawy:

  1. Ewa Grin-Piszczek, Brzykowie, Wargoccy, Czechowiczowie – przedstawiciele elity władzy w Przemyślu w drugiej połowie XVI wieku
  2. Anna Markiewicz, Testament rotmistrza Marcina Ubysza z Mogielnicy z 1690 r.
  3. Wasyl Denisiuk, Російська місцева адміністрація та польська шляхта в контексті вирішення «польського питання» на Волині в першій третині ХІХ ст. (Rosyjska administracja lokalna i polska szlachta w kontekście rozwiązania „pytania polskiego” na Wołyniu w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku)
  4. Tomasz Pomykacz, Centralizacja Austrii w polemice „Czasu” z „Neue Freie Presse” w latach 1864–1914
  5. Sabina Rejman, Organizacja posiedzeń Rad miejskich w znaczniejszych miastach Galicji Zachodniej w latach 1889–1914
  6. Anna Kwiatek, Socjaliści polscy a religia na przełomie XIX i XX wieku. Przypadek Hermana Liebermana
  7. Jolanta Czartoryska, Działalność parlamentarna Hermana Liebermana
  8. Józefa Kostek, Przemyskie środowisko artystyczne XIX i XX w.
  9. Adam Szczupak, Kult św. Jozafata w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie rządów biskupa Jozafata Kocyłowskiego (1917-1946).
  10. Andrzej Wawryniuk, Delimitacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej a sprawa Medyki

 

Źródła:

11. Jerzy Kotkowski, Powroty, opracowali Rita Majkowska, Tomasz Pudłocki

12. Mariusz Frodyma, Chodziłem do Słowaka

 

Recenzje:

13. Zdzisław Budzyński, Geografia historyczna Kościołów i wyzwań w nowym ujęciu

14. Elżbieta Knapek, rec.: Anna Łosowska Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku (Przemyśl 2011)

 

 

 

---

Rocznik Przemyski, t. 45, z. 4, Historia, s. 274 + 2 nlb. Cena 20,00 zł
Artykuły
ADAM LISEK, Stanowisko szlachty województwa wołyńskiego wobec wydarzeń w Rzeczypospolitej w latach 1733-1736
MICHAŁ FIGURA, Miejsce i rola kobiet w życiu gospodarczym i społecznym XVIII-wiecznego Przemyśla
TOMASZ POMYKACZ, Galicja w latach 1864-1867 w świetle doniesień „Neue Freie Presse”
KRZYSZTOF HAJDUK, Administracja państwowa i samorząd w powiecie brzozowskim w latach 1867-1914
TOMASZ J. KOTLIŃSKI, Stowarzyszenia sędziowskie w apelacji lwowskiej
EMILIA OBARZANEK, Życie codzienne w oblężonej twierdzy Przemyśl w latach 1914-1915
GRAŻYNA BIELECKA, Dzieje Archiwum Ordynacji Potockich w Łańcucie (Wkład Profesora Teofila Emila Modelskiego w prace nad jego porządkowaniem)
JANUSZ POLACZEK, Ikonografia Adama Stefana Sapiehy. Malarstwo, grafika, rzeźba
JANUSZ MAJKA, Ruch narodowy w Przemyślu w latach II Rzeczypospolitej
JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK, Życie polityczne w Przemyślu w latach 1926-1939 (cz. 2)
ARKADIUSZ MAŚLACH, Zarzecze w latach okupacji niemieckiej (1939-1944)
MIROSŁAW ROMAŃSKI, Ludność romska w województwie rzeszowskim w latach 1945-1975
Biogramy
KATARZYNA SZUBAN, Leon Sapieha
BOŻENA SAWICKA-WIŚNIEWSKA, RYSZARD WIŚNIEWSKI, Aptekarz Henryk Arzt (1866-1942)
 
Artykuły recenzyjne i recenzje
Historia Lwowa (Zdzisław Budzyński)
Jan Krawiec, Zarys historii parafii Głogów, Głogów Małopolski 2007, ss. 200 (Anna Wójcikowska)
Bądźcie solidarni! Wielki Strajk Chłopski 1937 r., pod red. J. Gmitruka i D. Pasiak-Wąsik, Warszawa 2007, ss. 216 (Grażyna Ofiara)

 

---

Rocznik Przemyski, t. 44, z. 4, Historia, s. 296. Cena 20,00 zł
Artykuły 
RAFAŁ CZUPRYK,
 Recepcja uchwał trydenckich w świetle wizytacji dekanalnych łacińskiej diecezji przemyskiej w XVIII wieku 
JOANNA HRYNKIEWICZ, Przemyskie testamenty i inwentarze pośmiertne (XVI-XVIII w.) 
STEFAN ZABROWARNY, Wokół genezy i początków Stanisławczyka 
ADAM LISEK, Zamość w latach 1733-1736. Zarys problematyki 
JACEK KANIEWSKI, Zjawisko głodu i niedostatku wśród wojska i ludności cywilnej w okresie wojny północnej w świetle korespondencji wojskowej hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantyna Pocieja (1706-1721) 
KONRAD RZEMIENIECKI, Gospodarstwo domowe i rodzina chłopska w greckokatolickiej parafii Horożana Wielka w 1778 r. 
AGNIESZKA SZYKUŁA, Rzeźba w służbie Kościoła. XVIII-wieczne przedstawienia świętych w ogrodzeniach przykościelnych i przestrzeni urbanistycznej na terenie diecezji chełmskiej 
BEATA LORENS, Kult św. Jozafata Kuncewicza w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII w. 
SABINA REJMAN, Powtórne małżeństwa kobiet w społeczności wiejskiej w końcu XVIII i XIX w. (na podstawie zrekonstruowanych rodzin z Krasnego) 
TOMASZ KOTLIŃSKI, Towarzystwa prawnicze Galicji Wschodniej w drugiej połowie XIX oraz pierwszej połowie XX w. 
ARTUR SZARY, Wydobywanie torfu w dolinie potoku Mrowla (Gmina Świlcza) w pierwszej połowie XX wieku 
JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK, Życie polityczne w Przemyślu w pierwszej połowie XX w. (do roku 1926), cz. 1 
MIECZYSŁAW SAMBORSKI, Oddziały UPA w Przemyskiem i Bieszczadach w roku 1944 obwód (okręg) OUN-SD w Przemyślu i 6 WO „San” 
MIROSŁAW ROMAŃSKI, Akcja repatriacyjna i pomoc charytatywna dla repatriantów w województwie rzeszowskim w latach 1955-1959 

Źródła i materiały
KATARZYNA KURAS,
 Pamiętnik rodziny Ustrzyckich z 1735 r. 
IZABELA WODZIŃSKA, Młodość między wojnami. Z pamiętnika Zofii z Deców Baczyńskiej 

Biogramy
EWA GRIN-PISZCZEK,
 Konrad Wysocki (1838-1897) 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr med. Stefan Michał Kaczor (1901-1979) 
TOMASZ PUDŁOCKI, Józef Wilk – portret pedagoga 

Artykuły recenzyjne i recenzje
K. Wnęk, L.A. Zyblikiewicz, E. Callahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938, Kraków 2006, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, ss. 352 (SABINA REJMAN) 
Małgorzata Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Kraków 2008, ss. 556, ilustracje, tabele, wykresy (EMILIA OBARZANEK) 
J. Majka, Brygada motorowa płk. Maczka. 10. Brygada Kawalerii 1937-1939, Rzeszów 2008, ss. 199, mapy, ilustracje (PAWEŁ KORZENIOWSKI)

 

---

Rocznik Przemyski, t. 43, z. 4 Historia, Przemyśl 2007, ss. 256 + 2 nlb., cena 20,00 zł

Artykuły:

ANNA DURKACZ-FOREMSKA, Przejawy ofiarności w testamentach XVI i XVII-wiecznych mieszkańców Przemyśla.

ANNA DURKACZ-FOREMSKA, Obrzędy pogrzebowe mieszkańców Przemyśla w XVII wieku.

JOANNA HRYNKIEWICZ, Szewcy przemyscy w świetle organizacji cechowej (XVI-XVIII w.).

ADAM LISEK, Rozwój sytuacji politycznej w województwie ruskim w latach 1735-1736.

JACEK KANIEWSKI, O nietypowych wynalazkach i wojennej improwizacji w czasach nowożytnych słów kilka.

ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, Stan badań nad dziejami społecznymi Kresów południowo-wschodnich w epoce przełomu (druga połowa XVIII wieku).

SABINA REJMAN, Z życia rodzin chłopskich w Krasnem w końcu XVIII i w XIX wieku.

ANDRZEJ BRUNO ŚLEBODZIŃSKI, Jachowiczowie z Dzikowa.

JAN KWAK, Zakład dla Sierot im. św. Heleny we Lwowie od końca XIX do początków XX wieku. Przyczynek do dziejów opieki społecznej.

TOMASZ J. KOTLIŃSKI, Adwokatura przemyska w latach 1868-1939.

TOMASZ PUDŁOCKI, Pomiędzy ideałem a rzeczywistością- życie codzienne uczniów Gimnazjum Morawskiego w Przemyślu w okresie międzywojennym. Wybrane zagadnienia.

JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK, Wybory parlamentarne w przemyskim okręgu wyborczym w latach 1919-1938.

ZENON ANDRZEJEWSKI, Szpital żydowski w Przemyślu (1595-1944).

RYSZARD TŁUCZEK, Z działalności Rady Głównej Opiekuńczej w Dystrykcie Galicja.

Materiały:

ZENON ANDRZEJEWSKI, Przemyślanie w Powstaniu Warszawskim 1944.

Biografie:

EWA GRIN-PISZCZEK, Ksiądz Józef Alojzy Ziemiański (1807-1878).

ZENON ANDRZEJEWSKI, Adwokat dr Leon Peiper (1865-1942).

MAREK ZUBIK, Życie i twórczość profesora Stanisława Ehrlich.

Artykuły recenzyjne i recenzje:

SABINA REJMAN, Dzieje Hrubieszowa, 1.1 Od pradziejów do 1918 roku, pod red. R. Szczygła, Hrubieszów 2006, ss. 364.

 

---

"Rocznik Przemyski" tom 41, z. 4, Historia, Przemyśl 2005, ss. 226, cena 15,00 zł.

ADAM LISEK, Rola Kamieńca Podolskiego dla obozu stanisławowskiego w województwie podolskim w latach 1733-1736 
JACEK KANIEWSKI, Twierdza kamieniecka w laudach i instrukcjach sejmików koronnych za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
ELŻBIETA RUSINKO, Szkolnictwo średnie w Jarosławiu w latach 1884-1939. Aspekty ekonomiczno-socjalne 
RYSZARD TŁUCZEK, Żydowskie i ukraińskie organizacje i zakłady dobroczynne na obszarze  b. Galicji w latach 1918-1939 
MARIAN KOZACZKA, Ordynacja Ołycka w latach 1918-1939 
SABINA REJMAN, Akta metrykalne w zasobach zespołu Konsystorz metropolitarny obrządku łacińskiego we Lwowie w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie 
GRZEGORZ ZAMOYSKI, Schematyzmy diecezji przemyskiej ob. łac. jako źródło statystyczno-kartograficzne 
GRZEGORZ KLEBOWICZ, Status ecclesiarum dioecesis Premisliensis Fryderyka Alembeka – próba rekonstrukcji 
TOMASZ PUDŁOCKI, Andrzej Skowronek – długoletni sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Filip Axer (1884-1942) 

 

---

"Rocznik Przemyski" tom 40, z. 4, Historia, Przemyśl 2004, ss. 280. Nakład wyczerpany!
 Od redakcji 
WŁADYSŁAW TROJANOWSKI, Udział duchowieństwa diecezji przemyskiej w patriotycznych uroczystościach w przededniu powstania styczniowego 
BEATA ŚWIĘTOJAŃSKA, Miasto Przemyśl garnizonem armii austro-węgierskiej w okresie autonomii Galicyjskiej 
MARCIN MARYNOWSKI, Sport w Przemyślu w latach 1918-1939 
TOMASZ PUDŁOCKI, Stan i potrzeby badań nad dziejami I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 
ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, Polska i ukraińska przeszłość w zasobach lwowskiego archiwum
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Aleksander Axer – matematyk niespełniony (1880-1948)
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Józef Axer (1882-1957)
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Maurycy Axer (1886-1942) 
JÓZEF GALANT, Moja nauczycielska autobiografia 
JANUSZ KURTYKA, Repertorium podolskie. Dokumenty do 1430 r. 
KONRAD KRZYŻAK, Postawa polityczna Hieronima Lubomirskiego w świetle jego korespondencji z lat 1695-1706

---

"Rocznik Przemyski" tom 39, z. 4: Historia, Przemyśl 2003, ss. 140, Cena 10 zł.
Grzegorz Klebowicz, Stan badań nad organizacją diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego od założenia do końca XVI wieku,
Jacek Kaniewski, Oblężenie Trościańca – 24-31 XII 1671 r. Klęska, czy też skuteczna obrona?,
Andrzej Gliwa, Najazd tatarski na ziemię przemyską podczas wojny polsko-tureckiej w 1672 r.,
Adam Lisek, Uwagi w sprawie orientacji politycznej szlachty ziemi chełmskiej w latach 1733-1736,
Adam Perłakowski, Materiały do dziejów handlu w początkach XVIII wieku w świetle źródeł z komór celnych ruskich i podolskich,
Mariusz Głuszko, Prasa galicyjska o tworzonych w 1848 roku programach politycznych,
Marian Kozaczka, Mecenat kulturalno-oświatowy Maurycego Zamoyskiego w latach 1918-1939,
Grzegorz Szopa, Wybory parlamentarne i samorządowe w latach 1918-1939 w świetle prasy przemyskiej Recenzje
Andrzej Żaki, Krajobraz naturalny i kulturowy szlaku podróży świętego Wojciecha w krajach Europy, w: Święty Wojciech i jego czasy, Kraków 2000, s. 23-102, (Józef Niżnik),
M. Wagner, W cieniu szukamy jasności i chwały. Studia z dziejów panowania Jana III Sobieskiego (1684-1696), Siedlce 2002, ss. 210, 7 il. (Andrzej Gliwa),
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II. Materiały II sesji naukowej, oprac. Róża Maliszewska, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2003, ss. 640, (Marian Kozaczka),
Studia Catholica Podoliae
, Annus I (2002), numerus l, pod red. ks. Jana Niemca, Gródek-Kamieniec Podolski 2003, ss. 543 (Zdzisław Budzyński).

---

"Rocznik Przemyski" tom 38, z. 3: Historia, Przemyśl 2002, ss. 120, Cena 10 zł. 
Z. Budzyński, Społeczność parafii katedralnej obrządku łacińskiego w Przemyślu w latach 1592-1635 (w świetle akt metrykalnych) 
R. Tłuczek, Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1860-1918, 
W.A. Nesterenko, Kamieniec Podolski w okresie "nowej ekonomicznej polityki" (lata 20. XX w.) 
A. Gliwa, Sprawa zwrotu Kamieńca Podolskiego w 1699 r. w świetle korespondencji między stroną polską a turecką 
A. Perłakowski, Oblaty uniwersałów Augusta II z 1718 r. w sprawie handlu solą z salin królewskich 
T. Pudłocki, Bartłomiej Groch 
Z. G. Kowalski, Pamięci generała Aleksandra Czcheidze w osiemdziesiątą rocznicę śmierci 

Recenzje: 
Ottoman-Polish Diplomatic Ralations (15th-18th century).
An annotated edition of Ahdnames and other Documents by Dariusz Kołodziejczyk, Leiden-Boston-Köln 2000, ss. XVIII, 721, 83 il, 3 mapki (A. Gliwa) 
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej, oprac. Róża Maliszewska, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2001, ss. 327, il. Mapy, indeks miejscowości, nazwisk (M. Kazaczka) 
W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 199939-1945, t. 1-2, Warszawa 2000, ss. 1440 (B. Grott) 
Wiktor Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN-UPA. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999, Toronto 2000, ss. 778 (B. Grott) "Rocznik Mielecki", t. IV: 2001, Mielec 2001, red. J. Skrzypczak, J. Pezda, J. Tejchma, ss. 374, il., samorządowe Centrum Kultury w Mielcu (Z. Budzyński) 

---

"Rocznik Przemyski" t. 37, z. 3 Historia , Przemyśl 2001, s. 160, Cena 10 zł 
L. Rostwo-Suski, Jędrzej Suski z Rodstwa, prawnik i publicysta przemyski z przełomu XVI i XVII wieku, 
J. Kwak, Mieszkańcy Rzeszowa i okolicznych wsi przed miejscowymi sądami (przełom XVII i XVIII w.), 
A. Lisek, Powstanie szlachty ruskiej wobec prób pacyfikacji kraju w 1735 r., 
R. Tłuczek, Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1918-1939 r., 
L. Fac, Losy żurawickich pancernych w latach 1939-1940, 
Z. Kozak, 75 rocznica odsłonięcia pomnika lotników amerykańskich we Lwowie, 
J. Horwat, Dokument Witka z Groszowic dla Wojtka i Maćka, braci zmarłego Pawła, sołtysa z Łubian, 
Z. Budzyński, Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1658 r., 
K. Przyboś, Akt rozgraniczenia między Rzecząpospolitą a Turcją w 1680 roku, 
J. Kurek, Ab oriente wszystko cicho i spokoynie, 
B. R. Główka, Ślady przeszłości. Czas pokoju, 
S. Krakowski, Prasa przemyska wobec problemu narastającego zagrożenia niemieckiego (styczeń-wrzesień 1939, wybrane numery)

 

Recenzje: 
Z. Budzyński, Piotr Wojciech Haszczyn,
 Zarys dziejów parafii w Krzywczy 1398-1998, Krzywcza 1998, ss. 172, nlb. Ilustracje 
A. Kanas, A. Borcz, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach "Potopu" 1655-1657, Przemyśl 1999, ss. 139 
J. Kamińska-Kwak, J. Suchmiel, Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa 2000, ss. 368 
B. Szarzyńska, Grzegorz Ostasz, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Rzeszów, Rzeszów 2000, ss. 181

 

---

 

"Rocznik Przemyski" t. 36, z. 4, Historia, Przemyśl 2000, ss. 116, cena 10,00 zł 
A. Lisek, Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia w 1733 r. i w pierwszych miesiącach wojny o tron polski.
M. Kozaczka, Gospodarka ordynacji kozłowieckiej w latach 1918-1939.
B. Szarzyńska, Powstanie i działalność rzeszowskiego teatru dramatycznego w latach 1944-1948.
J. Stefaniak, Podstawy duchowieństwa w pow. przemyskim w ocenie władz państwowych (w latach 1948-1953).
K. Przyboś, Akt fundacji Teofili Sobieskiej dla dominikanów żółkiewskich z 1653r.
M. Wodziński, A. Trzciński, XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu
Recenzje:
Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. (Z. Budzyński)
F. Rzemeniuk, Unici Polscy 1596-1946. (R. Czupryk)
F. Forstner, Twierdza Przemyśl. (M. Dalecki)

---

"Rocznik Przemyski" t. 35, z. 4, Historia, Przemyśl 1999, ss. 164, cena 10,00 zł 
Artykuły
K. Przyboś, 
Granice ziemi lwowskiej
J. Krochmal, Obraz heretyka, Żyda i muzułmanina w kazaniach Fabiana Birkowskiego
W. Solecki, Historia rodziny Krasickich
R. Ważna, Działalność gospodarcza starostów bełskich w XVI-XVIII wieku
M. Dalecki, Przemyskie wodociągi latach 1912-1939
E. Laska, Działalność sanitarno-żywnościowa Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Rzeszowie w latach 1945-1951
M. Kozaczka, Reforma rolna w ordynacji przeworskiej 1944-1945
 

Materiały:
J. Motylewicz, 
Podróż mieszczan przemyskich do Warszawy w 1673 r.

 

Artykuły recenzyjne i recenzje:
Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, 
Przeszłość Lwowa w ocenie ukraińskich(i polskich) historyków.
J. Czajkowski, Studia nad Łemkowszczyzną (Z. Budzyński).
W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r. Struktury administracyjne. (Z. Budzyński).
Losy cerkwi w Polsce po 1944 r. (R. Czupryk).
Łemkowie i Łemkoznawstwo w Polsce. (R. Czupryk).

 

In Memoriam:
Wybitny Przemyślanin prof. Mosze Altbauer (1904-1998) (W. Wierzbieniec)
Józef Tomasz Frazik (1922-1998), Z. Budzyński
 

---

"Rocznik Przemyski" t. 34, z. 4, Historia, Przemyśl 1998, ss. 108, cena 10,00 zł 
K. Przyboś, Reprezentacja sejmowa ziemi przemyskiej w latach 1573-1695, 
A. Krochmal, Kościół greckokatolicki wobec problemu emigracji zarobkowej, 
Z. Budzyński, Sieć cerkiewna ziemi sanockiej w świetle rejestrów poborowych z 1640 i 1655 r. 
E. Wiszka, Prasa obozowa żołnierzy armii URL internowanych w Polsce w latach 1920-1922, 
J. Krochmal, Wspomnienia Żydów przemyskich z czasów II wojny światowej, 
Recenzje: J. Widacki, Kniaź Jarema, Kraków 1997 (Agnieszka Biedrzycka); M. Gosztyła, Z. Konieczny, M. Proksa,Przewodnik po miejscach pamięci narodowej woj. przemyskiego, Przemyśl 1997 (E. Okoń); Jan K. Ostrowski, Lwów. Dzieje i sztuka, Kraków 1997 (Sabina Rejman); Jan K. Ostrowski, Kresy bliskie i dalekie, Kraków 1998 (Z. Budzyński, R. Czupryk).

---

"Rocznik Przemyski" t. 33, z. 3, Historia, Przemyśl 1997, ss. 172, (streszczenia w języku angielskim), cena 8,00 zł, 
Artykuły:
K. Przyboś,
 Balowie herbu Gozdawa
A.Gliwa, Chronologia i zasięg terytorialny napadów tatarskich na ziemię przemyską i sanocką w latach 1620-1629
W. Blajer, Zakrzacze koło Łańcuta. Zaginiona miejscowość z XVII i XVIII wieku.
A. Taracha, Hiszpańska podróż ks. Józefa Sebastiana Pelczara w 1889 r.
S. Rejman, Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej w Kaszycach (do 1918 r.).
M. Dalecki, Ustrój samorządowych władz miejskich Przemyśla w latach 1918-1939.
J. Stolarczyk, Zarys polskiej akcji dywersyjnej „Łom” na Rusi Zakarpackiej w 1938 r.
Materiały:
J. Krochmal, 
Akta podwojewodzich przemyskich (1590-1765).
H. Ossadnik, Wykorzystanie akt metrykalnych w badaniach nad wielokulturową i wieloetniczną społecznością regionu sanockiego w XVIII-XIX w.
M. Kryczko, Żołnierze placówki AK „Buk” z odsieczą Walczącej Warszawie.
Artykuły i recenzje:
S. Fenczak, 
Kwestia chronologizacji budowy rotundy św. Mikołaja w Przemyślu.
A. Krochmal, Dmytro Błażejowski i jego najnowsze prace z dziejów Kościoła wschodniego.
400-littja Berestejskoj uniji. „Berestejśkije czytania” (J. Krochmal).
M. Łytwyn, K. E. Naumenko, Istorija ZUNR. (M. Kaznowski).
F. Dubiel, Gmina Tarnowiec. Dzieje dawne i współczesne. (S. F. Gajerski).
M. Urbanik, Żelazne kompanie Batalionów Chłopskich w powiecie rzeszowskim „Radło” 1939-1945. (Z. Budzyński

---

"Rocznik Przemyski" t. 32, z. 1, Historia, Przemyśl 1996, ss. 182; (streszczenia w języku angielskim), cena 8,00 zł, 
Artykuły:
J. Krochmal, 
Kościoły katolickie w Przemyślu w latach 1375-1412
K. Przyboś, Granice ziemi sanockiej w czasach nowożytnych
W. Trojanowski, Zgrupowanie wzdowskie z 1846r. i udział w nim miejscowego duchowieństwa w 150 rocznicę wydarzeń
W. Brzoskwinia, J. Środulska-Wielgus, Fot XIII San Rideau Twierdzy Przemyśl-próba analizy zabytku XIX-wiecznej Architecturae militaris
B. Filarecka, Aleksander Dworski (1822-1908), burmistrz miasta Przemyśla w świetle prasy
E. Kalnicka, Działalność religijna Związku Katolicko-Społecznego
S. Krakowski, Historia I Przemyskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (1911 – 1944)

Materiały:
S. A. Sroka,
 Udział Spytka z Jarosławia w Anno Sancto 1500
Z. Budzyński, Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1628 r.
J. Motylewicz, Przywileje Żydów dobromilskich z 16123 i 1756 r.

Polemiki:
W. Blajer,
 O „Wołochach” i „Niemcach” w Markowej koło Łańcuta (Na marginesie monografii „Z dziejów wsi Markowa”)
J. Półćwiartek, O „Wołochach” i „Niemcach” w Markowej koło Łańcuta. (Na marginesie monografii „Z dziejów wsi Markowa”), w odpowiedzi Wojciechowi Blajerowi

Artykuły i recenzje:
Seria źródłowa przywilejów miast Polski południowo-wschodniej. (W. Zawitkowska)
M. Proksa, Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych. (K. Przyboś)
F. Leśniak, Krosno w czasach odrodzenia. Studia nad społeczeństwem miasta. (R. Pelczar).
M. Adamczyk, Edukacja a awans społeczny plebejuszy 1764-1848. (R. Pelczar)
A. Mariański, A w krzaku było mrowisko..., (S. F. Gajerski

---

"Rocznik Przemyski" t. 31, z. 2, Nauki Rolnicze, Przemyśl 1995, ss. 114; cena 5,00 zł,

---

"Rocznik Przemyski" t. 31, z. 3, Literatura i Język, Przemyśl 1995, ss. 108; cena 5,00 zł,

---

"Rocznik Przemyski" t. 29/30, z. 1-10,  Przemyśl 1993-1994, ss. 592, cena 20,00 zł
Wydanie w zeszytach:

*   z. 1, Archeologia, red. E. Sosnowska, ss. 92; cena 5,00 zł,

*   z. 2, Etnografia (zeszyt monograficzny: Burzyński T., Zwyczaje i obrzędy doroczne wsi z okolic Sieniawy), ss. 74; cena 5,00 zł,

*   z. 3, Historia, red. Z. Budzyński, J. Krochmal, ss. 146; cena 5,00 zł,
Rozprawy i artykuły:
J. Motylewicz, 
Łańcut w XIV-XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta (cz. II)
K. Przyboś, Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.)
C. Taracha, Upadek znaczenia rodu magnackiego na przykładzie Firlejów. Urzędu i godności.
Z. Budzyński, Podziały wyznaniowe a etniczne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w XVIII wieku. Metody ustalania i możliwości badawcze tkwiące w aktach metrykalnych.
M. Dalecki, Przemyskie mosty w latach 1772-1948
Z. Bielamowicz, Świadectwa patriotyzmu Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, w czasach galicyjskich

Artykuły recenzyjne i recenzje:
Z. Budzyński,
 Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie
R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukr4aińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej (Anna Krochmal)
J.S. Barcik,[Ireneusz Żołnierczyk], Kalwaria Pacławska (Z. Budzyński).

Materiały:
J. Krochmal, Dekret biskupa Wacława H. Sierakowksiego z 19 lipca 1743 r. w sprawie Żydów przemyskich
P. Krasny, Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na terenie dawnej diecezji przemyskiej (dekanaty: Dobromil, Drohobycz, Jaworów, Mościska, Rudki, Sambor, Sądowa Wisznia).
S. Sroka, W sprawie daty objęcia Rusi przez Władysława Opolczyka,
J. Horwat, Uwagi o grodzie przemyskim

*   z. 4, Historia Języka i Literatury, red. J. Starnawski, ss. 86; cena 5,00 zł ,

*   z. 5, Historia Oświaty i Wychowania, red. D. Mech, ss. 60; cena 5,00 zł,

*   z. 6, Nauki Przyrodnicze, red. L. Witkowska-Wawer, ss. 104; cena 5,00 zł,

*   z. 7, Nauki Rolnicze, red. A. Kędzior, ss. 94; cena 5,00 zł,

*   z. 8, Acta Medica Premisliensia, red. S. Sobocki, ss. 100; cena 5,00 zł,

*   z. 9, Kronika TPN w Przemyślu, ss. 76; cena 5,00 zł,

*   z. 10, Bibliografia zawartości "Rocznika Przemyskiego", tom I-XXX za lata 1909-1994, oprac. Z. Budzyński, ss. 50; cena 5,00 zł,

---

"Rocznik Przemyski" t. 28, red. Z. Budzyński, Przemyśl 1991-1992, ss. 366, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 27, red. J. Olszak, Przemyśl 1990, ss. 456, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 26, red. J. Olszak, Przemyśl 1988, ss. 458, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 24/25, red. J. Olszak, Przemyśl 1986, ss. 592, cena 10 zł

---