CELE, STRUKTURA I WŁADZE
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod nr KRS 0000127870; w roku 2005 otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Ma charakter naukowy, posiada osobowość prawną. Terenem działalności Towarzystwa jest region Polski południowo-wschodniej.

Celem Towarzystwa jest:

§  Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych oraz popularyzowanie nauki, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa regiony

§  Rozwój zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego dla potrzeb środowiska naukowego, kulturalnego i gospodarczego

§  Publikowanie wyników badań naukowych

§  Popularyzowanie osiągnięć naukowych i promowanie dorobku środowiska naukowego

Członkiem Towarzystwa może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie i uznająca cele Towarzystwa, po złożeniu pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków Towarzystwa zatwierdzoną przez Zarząd Towarzystwa.

Władzami Towarzystwa są:

§  Walne Zgromadzenie Członków (które jest najwyższą władzą Towarzystwa)

§  Zarząd Towarzystwa

§  Komisja Rewizyjna

§  Sąd Koleżeński


Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata


W 
ramach Towarzystwa działają społeczne i profesjonalne agendy naukowe

1. Społeczne agendy naukowe:

§  Sekcja Nauk Humanistycznych

§  Sekcja Nauk Przyrodniczo-Rolniczych

§  Sekcja Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych

§  Sekcja Nauk Medycznych

§  Sekcja Prawa, Administracji, Organizacji i Zarządzania

§  Komitet Redakcyjny TPN

2. Profesjonalne agendy naukowe:

§  Biblioteka Naukowa TPN

§  Wydawnictwo Naukowe TPN

 

 

Szanowni Państwo

 

informujemy, że 28 czerwca 2014 roku podczas Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbyły się wybory nowego Zarządu TPN. Podajemy aktualny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd w kadencji 2014-2017

 

prezes – dr Grzegorz Klebowicz

wiceprezes – dr Ewa Grin-Piszczek

wiceprezes – dr Maciej Waltoś

wiceprezes – dr Grzegorz Zając

sekretarz – mgr Jacek Drozd

skarbnik – dr Piotr Kozłowski

członek zarządu – mgr inż. Waldemar Wiglusz

 

Komisja Rewizyjna

 

przewodniczący – mgr Grzegorz Potoczny

członek KR – mgr Jan Śledziona

członek KR – mgr inż. Aleksander Kędzior

 

Sąd Koleżeński

 

mgr Ewa Świtek

dr Marta Trojanowska

mgr Janusz Motyka