CELE, STRUKTURA I WŁADZE
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod nr KRS 0000127870; w roku 2005 otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Ma charakter naukowy, posiada osobowość prawną. Terenem działalności Towarzystwa jest region Polski południowo-wschodniej.

Celem Towarzystwa jest:

·         Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych oraz popularyzowanie nauki, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa regiony

·         Rozwój zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego dla potrzeb środowiska naukowego, kulturalnego i gospodarczego

·         Publikowanie wyników badań naukowych

·         Popularyzowanie osiągnięć naukowych i promowanie dorobku środowiska naukowego

Członkiem Towarzystwa może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie i uznająca cele Towarzystwa, po złożeniu pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków Towarzystwa zatwierdzoną przez Zarząd Towarzystwa.

Władzami Towarzystwa są:

·         Walne Zgromadzenie Członków (które jest najwyższą władzą Towarzystwa)

·         Zarząd Towarzystwa

·         Komisja Rewizyjna

·         Sąd Koleżeński


Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata


W 
ramach Towarzystwa działają społeczne i profesjonalne agendy naukowe

1. Społeczne agendy naukowe:

·         Sekcja Nauk Humanistycznych

·         Sekcja Nauk Przyrodniczo-Rolniczych

·         Sekcja Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych

·         Sekcja Nauk Medycznych

·         Sekcja Prawa, Administracji, Organizacji i Zarządzania

·         Komitet Redakcyjny TPN

2. Profesjonalne agendy naukowe:

·         Biblioteka Naukowa TPN

·         Wydawnictwo Naukowe TPN

 

 

17457430_1398746893528615_3189821525618855044_n.jpg

 

Informujemy, że podczas walnego zgromadzenia członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w dn. 25 marca 2017 r. dokonano wyboru członków do władz statutowych TPN na kadencję 2017-2020.
Prezesem Zarządu został mgr inż. Waldemar Wiglusz
W skład Zarząd wchodzą:
dr Maciej Waltoś - wiceprezes,dr Ewa Grin-Piszczek - wiceprezes
dr hab. Tomasz Pudłocki - wiceprezes, mgr Maciej Marynowski - sekretarz, dr Marta Trojanowska - skarbnik,

dr Grzegorz Klebowicz - członek, mgr inż. Grzegorz Poznański - członek.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: mgr Grzegorz Potoczny - przewodniczący, mgr Bożena Fortuna-Skibińska, dr Bronisław Majgier, mgr Maria Osiadacz, mgr Łucja Turczak.
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą: mgr Janusz Motyka - przewodniczący, mgr Anita Kowbel, mgr Jan Gugała.

Fot. Janusz Motyka

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że 28 czerwca 2014 roku podczas Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbyły się wybory nowego Zarządu TPN. Podajemy aktualny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd w kadencji 2014-2017

 

prezes – dr Grzegorz Klebowicz

wiceprezes – dr Ewa Grin-Piszczek

wiceprezes – dr Maciej Waltoś

wiceprezes – dr Grzegorz Zając

sekretarz – mgr Jacek Drozd

skarbnik – dr Piotr Kozłowski

członek zarządu – mgr inż. Waldemar Wiglusz

 

Komisja Rewizyjna

 

przewodniczący – mgr Grzegorz Potoczny

członek KR – mgr Jan Śledziona

członek KR – mgr inż. Aleksander Kędzior

 

Sąd Koleżeński

 

mgr Ewa Świtek

dr Marta Trojanowska

mgr Janusz Motyka