Biblioteka Naukowa TPN

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu informuje o zakończeniu realizacji zadania Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka umożliwia dostęp do kopii cyfrowych 95 cennych i unikatowych pozycji, znajdujących się w Bibliotece Naukowej TPN. Gorąco zapraszamy wszystkich czytelników, miłośników kultury piśmienniczej i historii regionalnej do korzystania

 z naszego elektronicznego księgozbioru.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2015-12-14 172322.jpg

 

dig1

      ministerstwo

�.       Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Zadanie z digitalizacji

 

Elektroniczny Katalog Biblioteki Naukowej

katalo

 

Zasoby Biblioteki Naukowej TPN w Przemyślu

    Biblioteka Naukowa TPN w Przemyślu posiada bogaty, różnorodny i unikatowy księgozbiór w skali nie tylko regionu przemyskiego. Ze względu na zakres gromadzonych zbiorów jest biblioteką o charakterze ogólnym, posiada bowiem księgozbiór, w skład którego wchodzą publikacje z wielu dyscyplin naukowych. Jako placówka związana z macierzystą organizacją stanowi jej część wyposażenia badawczego, swoisty warsztat naukowy służący rozwojowi i potrzebom nauki, pracom dydaktycznym, badawczym i popularyzatorskim, skoncentrowanym wokół przemyskiej organizacji. W zbiorach Biblioteki przeważają prace o profilu humanistycznym. Dominują publikacje z zakresu historii, filozofii, nauk przyrodniczych, nauk społecznych. Biblioteka posiada również bogaty zbiór regionalny – PRZEMYŚLANA, który obejmuje wszystkie druki związane poprzez treść lub autora z miastem lub regionem przemyskim. Ukierunkowany jest na zaspokajanie znaczącego zainteresowania społecznego na piśmiennictwo lokalne. Zbiór ten spełnia również funkcje informacyjne i popularyzatorskie oraz upowszechnia wiedzę o Przemyślu i regionie. Istotną jego część stanowią wydawnictwa TPN. Długoletnia działalność wydawnicza TPN zaowocowała znaczącą liczbą publikacji, które w najbliższej przyszłości będą podstawą nowego i odrębnego katalogu bibliotecznego.

    Kolejną część zbiorów stanowi księgozbiór podręczny, z którego można korzystać w czytelni Biblioteki Naukowej TPN. Ma on charakter ogólny i zawiera wydawnictwa informacyjne, jak encyklopedie, słowniki, bibliografie, leksykony, kroniki, poradniki, atlasy, dzienniki ustaw, roczniki statystyczne itp. Biblioteka Naukowa TPN posiada również bogaty zbiór czasopism krajowych i zagranicznych. Napływały one w drodze zakupów, darowizn oraz wymiany z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi itp. Zachowały się pełne roczniki następujących tytułów: „Biesiada Literacka”, Tygodnik Ilustrowany”, „Przegląd Powszechny”, „Przegląd Współczesny”, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, „Czas”. Są to tylko wybrane tytuły czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Posiadamy oczywiście szeroki zestaw czasopism naukowych, które odzwierciedlają najnowszy stan badań z zakresu archeologii, historii, etnografii, nauk przyrodniczych i wielu innych dyscyplin. Systematycznie gromadzimy naukowe czasopisma zagraniczne, np.: „Journal of Mathematical Sciences” od wielu lat wysyłany w ramach wymiany przez Uniwersytet w Tokyo. Charakter i specyfika zbioru czasopism krajowych i zagranicznych świadczy o dużej wartości naukowej księgozbioru biblioteki. Gwarantujemy również bieżący dostęp do prasy krajowej i regionalnej oraz broszurowych wydawnictw informacyjnych.

    Księgozbiór Biblioteki w znaczący sposób wzbogacają również zbiory specjalne. Występują one w postaci zbiorów: kartograficznych, graficznych, starodruków, rękopisów, dokumentów życia społecznego oraz mikrofilmów. Inną grupę stanowią materiały, które nagromadziły się w trakcie procesu wydawniczego. Zbiory specjalne to dokumenty biblioteczne, które wymagają innego traktowania niż zwykłe druki, dlatego w Bibliotece Naukowej TPN zagwarantowano specjalne warunki ich przechowywania, udostępniania oraz podlegają odrębnym zasadom opracowywania. W 2004 r. została zakupiona specjalna szafka, w której w bezpieczny sposób przechowywane są zbiory kartograficzne. Bogaty zbiór starodruków wraz z publikacjami z XIX w., zabezpieczony jest w odrębnym magazynie, w którym zachowano odpowiednie warunki przechowywania. Starodruki znajdują się w specjalnych, ochronnych oprawach, które zabezpieczają każdy egzemplarz.

    Trzeba również nadmienić, że w Bibliotece Naukowej znajduje się przekazany w depozyt cenny księgozbiór byłej Biblioteki Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu. W skład kilkutysięcznego księgozbioru wchodzą książki i czasopisma, w tym również starodruki głównie z zakresu historii. Dysponujemy też użyczonym zbiorem wydawnictw multimedialnych, encyklopedii, słowników, wydawnictw informacyjnych i opracowań z zakresu informatyki, komputeryzacji, ekonomii, statystyki, historii. Wszystkie te wydawnictwa są odrębnie skatalogowane, wydzielone w magazynach bibliotecznych i udostępniane użytkownikom.

    Biblioteka Naukowa TPN posiada kilka katalogów bibliotecznych. Spełniają one ważną rolę w procesie udostępniania informacji o księgozbiorze. W przypadku katalogów prowadzonych metodą kartkową posiadamy: katalog alfabetyczny, systematyczny (wg klasyfikacji UKD), językowy, regionalny, czasopism krajowych oraz czasopism zagranicznych. Równocześnie katalogowanie przebiegało w elektronicznym programie MAK, a od stycznia 2005 r. przeszliśmy już całkowicie na katalogowanie zautomatyzowane, rezygnując z metod tradycyjnych. Biblioteka posiada następujące katalogi w systemie MAK:

blebul1a   Przemyślana – baza regionalna;

blebul1a   Katalog główny – baza druków zwartych;

blebul1a   Stare druki – baza starych druków;

blebul1a   Mapy – zbiory kartograficzne;

blebul1a   Katalog czasopism – baza czasopism krajowych;

blebul1a   Fotografie – baza fotografii;

blebul1a   Mikrofilmy – baza mikrofilmów;

blebul1a   Rękopisy – baza rękopisów;

blebul1a   Rysunki – baza rysunków;

blebul1a   Ulotne – baza dokumentów życia społecznego;

blebul1a   Zbiory specjalne – baza zbiorcza dla zbiorów specjalnych;

blebul1a   Robocza – baza robocza.

    Katalog jest aktualizowany i archiwizowany raz w tygodniu, a od maja 2005 r. jest dostępny na stronie internetowej  http://www.pbp.webd.pl/tpn11/ W czytelni biblioteki znajdują się również stanowiska komputerowe umożliwiające korzystanie z Internetu, edytora tekstu czy bogatego zbioru wydawnictw multimedialnych. Dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego w Przemyślu i regionie, spowodował wzrost zainteresowania Biblioteką Naukową TPN. Najliczniejszą grupę użytkowników biblioteki obok Członków TPN, stanowią studenci i pracownicy naukowi przemyskich szkół wyższych. Rejestrujemy jednak czytelników reprezentujących róże kategorie wiekowe, zawodowe, społeczne itp. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na placówkę tego rodzaju w środowisku przemyskim.

    Biblioteka przyczynia się również do propagowania różnego rodzaju imprez naukowych i kulturalnych, nie tylko z ramienia TPN. Najczęściej organizowane są różnego rodzaju sesje naukowe, warsztaty, odczyty, promocje, spotkania organizacyjne, wycieczki krajoznawcze itp. Większość nabytków Biblioteki pochodzi z wymiany wydawnictw z licznymi instytucjami naukowymi w Polsce i zagranicą. Szeroko rozwinięta działalność wydawnicza pozwala na przekazywanie w ramach wymiany licznych publikacji TPN. W zamian otrzymujemy szereg ciekawych i cennych wydawnictw naukowych z rozmaitych regionów kraju. Są to publikacje reprezentujące różne dyscypliny naukowe, niejednokrotnie trudno dostępne i niskonakładowe. Dzięki temu Biblioteka może pochwalić się tak zróżnicowanym i cennym księgozbiorem, który w dużym stopniu pozwala prześledzić działalność regionalnego ruchu naukowego.

    Zbiory przekazywane są bibliotece również w drodze darowizn osób prywatnych oraz instytucji. Z powodu trudnej sytuacji finansowej biblioteki zakupy ogranicza się do prenumeraty oraz najpotrzebniejszych wydawnictw.

    Biblioteka Naukowa TPN w Przemyślu jest otwarta dla wszystkich Czytelników. Staramy się badać i poznawać ich potrzeby informacyjne, dostosowywać i na bieżąco aktualizować formy pracy z Czytelnikiem, odpowiadać na sugestie użytkowników oraz zachęcać do korzystania z naszych zbiorów.

 

Maciej Waltoś

 

 

 

 

  Regulamin Biblioteki Naukowej TPN

I. Przepisy ogólne

§ 1

Biblioteka Naukowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu jest ogólnie dostępną placówką naukową, posiadającą Dział Biblioteczny, Wydawniczy i Administracyjny. Specjalizuje się w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu publikacji, materiałów źródłowych oraz ikonograficznych z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych, jak również przygotowywaniu i publikowaniu wydawnictw TPN.

§ 2

Do podstawowych zadań Biblioteki Naukowej w zakresie Działu Bibliotecznego należy:

a) zaspokajanie potrzeb badawczych Sekcji Naukowych i innych agend TPN,

b) gromadzenie wydawnictw, materiałów źródłowych i ikonograficznych dotyczących dziejów Przemyśla i szeroko rozumianego regionu przemyskiego, jak również w miarę posiadanych środków – podstawowych publikacji popularyzujących naukę i kulturę,

c) prowadzenie wymiany wydawnictw z bibliotekami, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w kraju i za granicą oraz wypożyczeń międzybibliotecznych,

d) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu w czytelni oraz w formie wypożyczeń na zewnątrz z uwzględnieniem ograniczeń jn.

e) udostępnianie stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem jak również połączeń internetowych i innych urządzeń audiowizualnych, w tym czytników do mikrofilmów,

f) udzielanie informacji dotyczących posiadanych zbiorów oraz sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów źródłowych, ikonograficznych
i kartograficznych,

g) popularyzację nauki i kultury poprzez organizację odczytów i sesji naukowych, wystaw okolicznościowych, lekcji bibliotecznych itp. przedsięwzięć.

§ 3

Za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów odpowiedzialny jest kierownik Działu Bibliotecznego, który korzysta w tym zakresie z pomocy i doradztwa kierowników Sekcji Naukowych TPN.

§ 4

Bieżącą obsługę czytelników oraz nadzór nad właściwym wykorzystaniem udostępnionych zbiorów i urządzeń sprawuje dyżurny bibliotekarz.

§ 5

Do podstawowych zadań Biblioteki Naukowej w zakresie Działu Wydawniczego należy:

a) przyjmowanie i gromadzenie prac do teki redakcyjnej TPN,

b) przekazywanie do wykonania zleconych przez zespół redakcyjny bądź redaktora publikacji czynności redakcyjnych,

c) techniczne przygotowanie publikacji do druku (skanowanie, skład, łamanie, formatowanie, korekty redakcyjne itp.),

d) zlecanie druku wydawnictw i nadzór nad nimi w toku produkcji,

e) rozliczanie poszczególnych pozycji wydawniczych.

§ 6

Za realizację zadań z zakresu działalności wydawniczej odpowiada kierownik Działu Wydawniczego – Wydawnictwa Naukowego TPN.

§ 7

Dział Administracyjny zajmuje się sprawami gospodarczymi, finansowymi i administracyjnymi związanymi z utrzymaniem lokalu oraz działalności Biblioteki Naukowej i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

II. Przepisy szczegółowe

§ 1

Udostępnianie zbiorów regulują następujące zasady:

1. Zbiory Biblioteki Naukowej TPN są ogólnie dostępne, z wyjątkiem wymienionych w § 2, z których korzystać można na miejscu – w czytelni Biblioteki.

2. Korzystający z czytelni ma obowiązek pozostawienia u bibliotekarza dowodu osobistego, legitymacji itp. dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zawierający aktualny adres zamieszkania, na podstawie którego zostanie wpisany do rejestru czytelników.

3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik korzysta, po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza, wybierając żądany tytuł, a następnie zgłasza ten fakt bibliotekarzowi celem dokonania ewidencji wypożyczeń.

4. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia
u bibliotekarza. Zamówienie będzie zrealizowane w dniu jego złożenia, jeżeli zgłoszone zostanie do godz. 17.00 (lub 15.30 w przypadku jednoosobowej obsługi). Zamówienie zgłoszone po wyznaczonej godzinie będzie zrealizowane w dniu następnym. Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie.

5. Udostępnionych na miejscu książek i czasopism nie wolno wynosić poza obręb czytelni.

6. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony dokument tożsamości.

7. Do wypożyczania książek na zewnątrz uprawnieni są jedynie członkowie TPN, na podstawie “Karty Czytelnika”.

8. “Karty Czytelnika” są wydawane tylko członkom TPN, regularnie opłacającym składki członkowskie. Opłata za wydanie “Karty Czytelnika” lub jej weryfikacja pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Wypożyczone egzemplarze książek należy zwrócić w ustalonym okresie, nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wypożyczenia. Po tym terminie wysyłane jest pisemne wezwanie do ich zwrócenia, którego kosztami obciążony zostanie wypożyczający.

§ 2

Ograniczenia w udostępnianiu zbiorów:

1. Zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, mikrofilmy, zbiory kartograficzne, fotograficzne, rysunki, karty AZP, dokumentacje z badań itp. materiały mogą być udostępnione jedynie na miejscu, każdorazowo za zgodą Prezesa TPN.

2. Nie wypożycza się na zewnątrz:

a) zbiorów specjalnych,

b) książek z księgozbioru podręcznego,

c) czasopism,

d) książek wydanych przed 1945 r.

3. Limit jednorazowo udostępnianych, wypożyczanych lub przetrzymywanych książek wynosi 5 woluminów.

4. Członkowie realizujący tematy naukowe na rzecz TPN mogą za zgodą Prezesa TPN być zwolnieni z ograniczenia wymienionego w § 2 ust. 2d i ust. 3.

§ 3

Odpowiedzialność czytelników za korzystanie ze zbiorów:

1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z udostępnionych zbiorów w sposób wykluczający ich uszkodzenie.

2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzone przez siebie książki. Wartość odszkodowania określa kierownik Działu Bibliotecznego, w zależności od stopnia uszkodzenia lub wartości zagubionej książki.

3. Wypożyczający, który przekroczy regulaminowy termin wypożyczenia książki obciążony zostanie kosztami upomnienia (upomnień) oraz karą za każdy dzień zwłoki wg obowiązującego cennika.

4. Wypożyczający, który zniszczył lub zagubił książkę zobowiązany jest w uzgodnieniu z kierownikiem Działu Bibliotecznego do rekompensaty w formie zwrotu tego samego tytułu (np. innego wydania), innego tytułu lub odszkodowania pieniężnego.

5. Wypożyczający, zalegający z oddaniem książek, są pozbawiani prawa dalszego wypożyczania, do czasu ich zwrotu i uregulowania należności.

§ 4

Usługi kserograficzne i wydruki komputerowe:

1. Czytelnicy mogą odpłatnie korzystać z usług kserograficznych oraz wydruków komputerowych, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie publikacji udostępnianych
w czytelni może być stosowane jedynie fragmentaryczne i na własny użytek.

3. Zbiory specjalne nie podlegają kopiowaniu. Bibliotekarz może odmówić kopiowania także innych zbiorów ze względu na ich ochronę przed zniszczeniem.

§ 6

W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z księgozbioru Biblioteki Naukowej TPN. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes TPN na wniosek kierownika Działu Bibliotecznego.

§ 8

Cennik usług dla czytelników Biblioteki Naukowej TPN stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 9

Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

(Uchwała Zarządu TPN z dnia 29 grudnia 2003 r.)

 

Biblioteka czynna
w poniedziałki i piątki w godzinach: 11.00 - 16.00
oraz we wtorki, środy i czwartki w godzinach: 11.00 - 18.00
w soboty i dni świąteczne nieczynna